Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του newsletter κάντε κλικ εδώ
Για να γίνετε συνδρομητής κάντε κλικ εδώ
Στο τεύχος Οκτώβριος 2012 που κυκλοφορεί διαβάστε:
Περιεχόμενα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ι. Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Αποφάσεις, σελ. 897.
ΙΙ. Πράξεις Τράπεζας της Ελλάδος, σελ. 898.
ΙIΙ. Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών, σελ. 898.
IV. Νομοθετήματα που αναμένονται, σελ. 899.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Σ. Δεμπεγιώτη, Η παράβαση των άρθρων 106(1) και 102 ΣυνθΛΕΕ ενόψει των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης για τον ελληνικό λιγνίτη, σελ. 900.
Ν. Κεραμέως/Α. Βασιλικοπούλου, Ο Θεσμός της χρηματοδότησης δικαστικής ή διαιτητικής δίκης από τρίτο (Third Party Funding), σελ. 915.
Χ. Ταρνανίδου, Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά ενόψει της Πρότασης Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, σελ. 925.
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ι. Εμπορικό - Οικονομικό Δίκαιο
Γενικό μέρος/Βιομηχανική Ιδιοκτησία/Ανταγωνισμός
ΕφΑθ 2602/2012 [Εμπορικές οφειλές - Καθυστέρηση], σελ. 937.
Εταιρίες
ΜΠρΣαμ 178/2012 [ΑΕ - Δικαίωμα μετόχου επί του μερίσματος], σελ. 939.
ΜΠρΑθ 5689/2011 [ΑΕ - Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου] (σημ. Κ. Ρήγας), σελ. 940.
ΑΠ 746/2011 [ΑΕ - Συγχώνευση], σελ. 947.
Συλλογικές διαδικασίες
ΕιρΠατρ 54/2012 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα], σελ. 948.
Χρηματοοικονομικοί θεσμοί
ΑΠ 1651/2011 [Τράπεζες - Σύσταση θυγατρικών διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού τους] (σημ. Ι. Βενιέρης), σελ. 949.
ΕφΑθ 1415/2012 [Εγγυητική επιστολή], σελ. 951.
ΕφΑθ 1903/2012 [Σύμβαση ασφάλισης ζωής], σελ. 952.
Αξιόγραφα
ΕφΑθ 4521/2010 [Επιταγή ακάλυπτη], σελ. 953.
Εμπορικές συμβάσεις
ΑΠ 103/2012 [Σύμβαση αποκλειστικής διανομής], σελ. 955.
ΑΠ 539/2012 [Σύμβαση πρακτορείας], σελ. 959.
ΕφΠειρ 112/2012 [Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς], σελ. 962.
ΕφΠειρ 115/2012 [Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)], σελ. 963.
ΠΠρΠειρ 804/2011 [Διεθνής Σύμβαση οδικής μεταφοράς πραγμάτων - Νεκρός ναύλος] (σημ. Μ. Χατζηναντωνίου), σελ. 964.
ΙΙ. Εργατικό Δίκαιο
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ΑΠ Ολ 21/2011 [Υπάλληλοι Δημοσίου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου], σελ. 968.
Αμοιβή εργασίας
ΑΠ 1077/2011 [Οικειοθελείς παροχές], σελ. 970.
Χρόνος εργασίας
ΑΠ 573/2011 [Υπερωριακή απασχόληση], σελ. 971.
Διευθυντικό δικαίωμα
ΑΠ 1/2012 [Επιλογή προϊσταμένου], σελ. 974.
Κάντε κλικ εδώ για πλήρη περιεχόμενα
Ευρετήρια
ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οικειοθελής παροχή, εν προκειμένω επίδομα παραγωγικότητας (bonus), η οποία χορηγείται σε αναγνώριση όχι μόνο των μέχρι τότε προσπαθειών των υπηρετούντων μισθωτών, αλλά και προς τόνωση του ενδιαφέροντος και του ζήλου τους για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων της επιχείρησης, προϋποθέτει ενεργή σύμβαση, και άρα δεν τη δικαιούνται και όσοι υπάλληλοι αποχώρησαν με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προ της χορήγησης του ένδικου επιδόματος. ΑΠ 1077/2011, σελ. 970.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Η παράβαση των άρθρων 106(1) και 102 ΣυνθΛΕΕ ενόψει των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης για τον ελληνικό λιγνίτη, Μελ. Σ. Δεμπεγιώτη, σελ. 900.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Δεν είναι καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη να τοποθετεί συγκεκριμένο εργαζόμενο ως προϊστάμενο ενός τμήματος η ενός καταστήματος της επιχείρησής του κατά παράλειψη άλλου μισθωτού, ο οποίος υπερέχει, έστω και καταφανώς, σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος. ΑΠ 1/2012, σελ. 974.
ΔΙΚΗ
Ο θεσμός της χρηματοδότησης δικαστικής ή διαιτητικής δίκης από τρίτο (Third Party Funding), Μελ. Ν. Κεραμέως, Α. Βασιλικοπούλου, σελ. 915.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η εγγυητική επιστολή «σε πρώτη ζήτηση», όπου ο εγγυητής αδυνατεί να ελέγξει το υπαρκτό και νόμιμο του χρέους, δεν μεταπίπτει σε αφηρημένη υπόσχεση χρέους. Η εγγύηση για ορισμένο χρόνο απαιτεί ρητή και σαφή δήλωση του εγγυητή. ΕφΑθ 1415/2010, σελ. 951.
ΕΜΠΟΡΟΙ
Οι διατάξεις που καθορίζουν ως νόμιμο τόκο και επιτόκιο υπερημερίας των οφειλών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ σε 6% ετησίως είναι ανίσχυρες ως αντικείμενες σε διατάξεις του Συντάγματος και στα άρθρα 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ. ΕφΑθ 2602/2012, σελ. 937.
Κάντε κλικ εδώ για τα πλήρη ευρετήρια


Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter παρακαλούμε πατήστε εδώ